Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

Daan Akkerman

23 September 2005

Ondergang en herrijzenis van Atlantis, een mysterie?

Omdat de opname van het eerste deel van de lezing niet gelukt is, is in overleg met Daan een inleiding gemaakt m.b.v. zijn boek, "Atlantis en ufo's".

De meesters van de Witte Broederschap zijn lichtwezens in de Kosmos. Eens waren zij mensen als jij en ik. Zij hebben het pad der incarnatie en reïncarnatie voltooid. Reeds vele jaren geven deze Lichtwezens prachtige en onthullende informatie via trancemedium, Daan Akkerman, door aan het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen.

Daan vertelt over zichzelf:
De eerste toevallige trance was in 1985, nadat ik enkele antieke en religieuze schilderijen had gepsychometreerd. Deze eerste trancesessie vond dus onvoorbereid plaats, hoewel ik denk dat er wel een soort geestelijke voorbereiding was. Na verloop van tijd kreeg ik meer de behoefte om me te voorbereiden via een intensieve meditatie. De sessie begint met de Grote Aanroep gevolgd door een meditatie en aan het eind van de meditatie laten we het licht via de handpalmen naar het midden van de kring stromen. Gedurende de meditatie zie ik middels mijn derde oog allerlei kleuren en soms intelligenties (gidsen) die bij de aanwezigen zijn.

Een vraag die ons vaak wordt gesteld is of het trancemedium de antwoorden kan beïnvloeden. M.a.w. kan de informatie die door de meesters wordt gegeven, ingekleurd worden door de persoonlijkheid van het trancemedium en kan de kennis die hij heeft via geschriften of overtuigingen van invloed zijn op de verkregen antwoorden? Het antwoord is; 'nee' en we hebben de vraag als volgt aan de meesters voorgelegd.

Kan de persoonlijkheid van het medium van invloed zijn op de informatie die gegeven wordt?

Slechts de woordenschat, persoonlijke woorden en kennis van woorden, is van invloed op de informatie. Doch de persoonlijke traditionele leerbare informatie is niet van invloed op de informatie die wij geven. In de dimensies waar wij vertoeven is geen sprake van woorden. Wij communiceren via een soort van telepathische overdracht. Door bepaalde gevoelswoorden te geven, verbinden wij ons aan het spraakcentrum van het medium.

De mensheid.

In de voor Atlantische periode, de Lemurische tijd was er sprake van volkomen goddelijk zijn en was de mens androgyn. Door hun wil, te kiezen voor de aardse bezittingen hebben deze krachten hun ondergang opgeroepen en zijn gevloeid door incarnatie en reïncarnatieprocessen in het Atlantische tijdperk. In dit tijdperk is de scheiding der geslachten ontstaan en zijn de rassen gevormd. In de komende tijd zal de mens meer lijken op zowel man als vrouw en zal de eenheid plaatsvinden. De vrouw heeft een voortrekkersrol voor wat betreft Aquarius energie omdat zij over een grotere mate van intuïtieve inleving beschikt. Seksualiteit is een aarde probleem en behoort bij de aarde leerschool. De mens die hiermee worstelt zoals homoseksualiteit moet hiermee leren omgaan. Homoseksualiteit is een vorm van geestelijke groei en is bewust gekozen bij incarnatie. Ieder volk kent zijn eigen taal en de ene taal lijkt te verschillen van de andere. De kracht van alle talen ligt in het land Mu, men kan alle talen bij elkaar smeden en zodoende één taal krijgen. Het woord, is gevormde energie en gaat altijd vooraf aan schepping. Schepping in de materie, schepping in de geest, schepping in alle vormen die denkbaar zijn. Zo is het kosmisch systeem ontstaan en gevormd. Het woord houdt altijd een essentie van schepping in. In de tweede wereldoorlog zijn vele mensen vooral Joden gestorven. Dit spanningsveld is echter opgebouwd uit energieën vanuit de Atlantische periode. Twee enorme krachten die tegen elkaar streden hebben daardoor hun karmisch evenwicht kunnen vinden. Een parallel kan worden getrokken met de strijd tussen Israël en de Palestijnen. Ook hier is sprake van de uitwerking van oud karma, 4000 jaar geleden.

Atlantis,beschaving en ondergang.

Atlantis spreekt tot de verbeelding van velen, maar is voor sommigen niet meer dan een sprookje. Toch was Atlantis oorspronkelijk een enorm continent en kende een zeer hoge beschaving. De technologische ontwikkeling stond op een veel hoger niveau dan de onze. De Atlantiër stond rechtstreeks in contact met de geestelijke hiërarchieën in de Kosmos. Levitatie, materialisatie en dematerialisatie waren heel gewoon. Dit geeft eindelijk een plausibele verklaring voor de wijze van bouwen van de piramides in onder andere Egypte. Deze bouwwerken zijn de erfenissen van het Atlantische tijdperk en zijn veel ouder dan wordt aangenomen. De Egyptenaren claimen de bouw van deze bijzondere bouwwerken, maar zij bestonden al 10.000 jaar voor Christus en zijn door de Atlantiërs gerealiseerd. De mens van Atlantis was met uitzondering van enkele een emotieloos wezen dat ook in contact stond met de gevallen engelen.Vele mensen die nu geïncarneerd zijn hebben in Atlantis geleefd. Zij proberen nu te zijn wie ze toen waren, toen fijnstoffelijk, nu grofstoffelijk. Denk aan gedachtekracht en telepathie versus de huidige draadloze communicatie en aan genetische manipulatie. Voor het opwekken van energie en het contact met de krachten in de Kosmos bouwden de Atlantiërs grote krachtcentrales, onder andere in vorm van piramides die dienden als baken voor ruimtereizigers vanuit de Kosmos. Een restant van deze centrales vinden we op de bodem van de oceaan ter plaatse van de bermudadriehoek die nog steeds werkt. Het verhaal hieromtrent is bekend. Vliegtuigen en schepen verdwijnen in het niets en wanneer deze in het krachtveld van deze onderzeese pita komen en een eenheid berekenen met de frequentie die door deze krachtcentrale wordt uitgezonden. Deze voertuigen dematerialiseren, lossen op maar dit was oorspronkelijk niet de bedoeling. Dit fenomeen is ontstaan door natuurlijke omstandigheden namelijk als gevolg van aardverschuivingen van de polen. Ten tijde van Atlantis had de aarde oorspronkelijk twee manen en er bestond geen eb of vloed. Toen een meteoriet op de aarde dreigde in te slaan heeft men door het gebruik van een vorm van kernfusie geprobeerd de baan van de meteoriet te veranderen. Dit mislukte, de meteoriet sloeg alsnog in en één der manen werd vernietigd, het evenwicht werd verstoord en er ontstond eb en vloed. Het enorme continent veranderde in meerdere grotere eilanden en later in kleinere eilanden. Deze inslag was het gevolg van het verkeerd gebruiken van de technologie waardoor de natuurkrachten zich tegen de mensen keerden wat het begin was van de ondergang van Atlantis.

Magisch Egypte.

Egypte zindert van de mystiek. Het land met zijn mysterieuze bouwwerken, de piramides, de sfinxen en de tempels, heeft een enorme aantrekkingskracht en is tegelijkertijd uitdagend. Uitdagend voor onderzoekers om de mysteriën rond deze bouwwerken te ontrafelen. Uiteindelijk zal men op verre planeten dezelfde bijzondere bouwwerken ontdekken maar die zullen veel ouder blijken te zijn dan die op onze aarde. In feite zijn de piramides en de andere bouwwerken reflecties, weerspiegelingen van dat wat in de Kosmos reeds veel langere tijd aanwezig is. Zij zijn afkomstig vanuit een grote kosmische kracht en kunnen niet gecreëerd zijn door ons mensen. De oude Egyptenaren hadden informatie van de Atlantische hogepriesters die hen tot grote technologische inzichten had kunnen brengen. Het werd echter door hen niet begrepen. Door middel van materialisatie, dematerialisatie oftewel de macht over de materie, konden de piramides en de andere bouwwerken worden gerealiseerd. Men wist deze krachten te gebruiken maar verder had men geen inzicht. De farao's hebben ervoor gekozen dat het fijnstoffelijke lichaam in frequentie aanwezig is in de piramides. Op deze wijze kunnen zij grote gebieden besturen en invloed daarop uitoefenen. De energieën die zijn opgebouwd ter bescherming van deze frequentie werkten zich onmiddellijk, bij verstoring door niet-ingewijden, die bij het verstoren van deze energieën ontstaat, een dermate grote karmische reactie dat een stoffelijk lichaam hier niet tegen bestand is. Een hartstilstand of een ander fysiek falen kan het gevolg zijn. Waren de piramides voor de oude Egyptenaren alleen maar een plaats voor mummificatie en zoals gezegd het fijnstoffelijke lichaam in frequentie voor de hogepriesters uit Atlantis. Daarentegen waren het bakens naar de Kosmos naar andere planeten zoals zij dat gewend waren in Atlantis. Door de onderlinge maatverhoudingen en de stand ten opzichte van de polen ging ook een helende kracht van de piramide uit. De sfinx heeft als belangrijkste functie het bundelen van de krachtvelden die rond de piramides werken. Esoterisch staat de sfinx voor de kracht van het leven en voor de bewaking van de doden. De sfinx is afschrikwekkend voor de krachten van de negatieve orde en een punt van aantrekking voor de positieve krachten. De kennis uit het tijdperk van Atlantis en Lemurië is gecentraliseerd in de sfinx. Tussen de voorpoten van de sfinx bevindt zich een onderaardse ruimte een poort naar een dieper gelegen gedeelte waar een ruimte zal worden ontdekt die vol is met informatie. Binnen afzienbare tijd zal deze kennis worden vrijgegeven en zal bevestiging geven dat de mens niet van aardse oorsprong is. In ieder mens zijn de latente krachten aanwezig van levitatie, transformatie, genezing op afstand, uittreding en andere.Wanneer de mens in het nieuwe tijdperk in evenwicht is gekomen en schaduw en licht zich in normale proporties verhouden, zullen deze krachten zich openbaren. De mens van bet nieuwe tijdperk zal een mens zijn van liefde, harmonie en evenwicht. Hij zal deze krachten dan ook aanwenden voor het goede, voor het positieve en voor het opbouwende.

Aarde en omwenteling.

Moeder aarde is hevig in beroering, vele rampen en klimatologische veranderingen vinden plaats. De aarde zoekt naar evenwicht en balans, de omwenteling zal er voor zorgen dat het nieuwe Atlantis zal herrijzen. Continenten zullen verdwijnen en continenten zullen verrijzen. De rampen en klimatologische veranderingen zijn een definitief afscheid van ruim 25.000 jaar energie die de mensheid heeft gebracht op aarde. Om te transformeren tot een hoger bewustzijnsniveau moet de aarde in dit tijdperk de negatieve elementen van zich afschudden. Dit gebeurt door een verschuiving van de aardas, de energievelden tussen de noordpool en de zuidpool zullen veranderen. De polarisatie verandert en de technologie waarop de mens zich nu verlaat zal niet meer bestaan. Bij de huidige ontwikkeling van de elektronica is er sprake van een hernieuwde energie van technologie afkomstig uit het Atlantische tijdperk. In het nieuwe tijdperk zullen er op aarde nieuwe vormen van leven ontstaan en de mens zal transparanter zijn en intuïtiever.

Communicatie vindt dan plaats door middel van gedachtekracht en de mens is zich bewuster van zijn taak hier op aarde. Doordat er constante beweging op aarde is kan de mens groeien en de aarde evolueren. Paren van evenwicht zullen pas ontstaan wanneer alle elementen in balans zijn en alle tegenstellingen zijn opgeheven. Dan kan er harmonie ontstaan en dan is de groei volbracht. Dan is er kosmisch bewustzijn en heeft men het pad van incarnatie en reïncarnatie volbracht. Bij het streven van de aarde om alle elementen in evenwicht te brengen is sprake van een wetmatigheid. Iedere omwenteling is een stap om weer een hogere vorm van een cyclus in evenwicht te brengen. De aarde kent echter ook allerlei verschillende kleinere vormen van cycli die evenwicht willen nastreven. In de aarde, de elementen, de mensheid, de dierenwereld en de plantenwereld vindt een enorme groei en beweging plaats. Er is streven naar evenwicht, er is evolutie in verschillende situaties vanuit verschillende niveaus, zowel geestelijk als materieel. De evolutie is in alles, dit vindt plaats door het streven naar evenwicht van alle elementen, van alles wat is. De aarde heeft reeds vele evolutieprocessen gekend en het zal miljoenen jaren duren voordat de aarde zich heeft opgeheven en overgaat in het Kosmish Licht.

De opname na de pauze is wel gelukt. De vragen die er gesteld en beantwoord zijn kunnen daardoor wat afwijkend overkomen met bovenstaande tekst.

Daan vertelt verder:

We hebben het voor de pauze in de lezing gehad over de Maya kalender, de gebruiken van de Atlantiërs die ze mee hebben genomen tot in onze tijd en die we nog steeds kunnen zien. Over het veranderen van de tijd, dat heel veel van ons mensen die b.v. ook hier aanwezig zijn, maar veel en veel meer op aarde, duizenden mensen, vroeger in Atlantis hebben geleefd en nu weer speciaal zijn terug gekomen in deze heel bijzondere tijd voor de mensheid op aarde om hier in hun karma wat ze op Atlantis destijds niet af konden maken, nu af te maken. En vooral om door hun kennis op deze aarde een betere plek te maken. Dat lukt nog niet overal maar daar zijn we mee bezig, langzaam, step by step, zeg maar. Er zijn ook nog een aantal mensen die hebben nog wat vragen op een briefje gezet.

Vraag:
Wat is er gebeurd met de eerste androgyne bewoners van Atlantis, zijn die hier ook op aarde in incarnatie.

Antwoord:
De eerste androgyne wezens die zijn langzamerhand uitgestorven omdat er steeds meer mensen in die macht gingen. Langzamerhand, dat kan 10.000 jaar geweest zijn of misschien wel 20.000 of misschien zelfs wel honderdduizend jaar maar langzamerhand zijn ze uitgestorven. Daar kwamen steeds maar meer mensen die in die machtswellust zaten en dat heeft toch wel een paar honderdduizend jaar de aarde geregeerd. De mensen die toen androgyn waren die zijn nu weer in incarnatie, die zijn ook nu weer onder ons. Want de geest die incarneert door, verder en verder en sommige mensen zullen dat nog wel in zichzelf kunnen merken zelfs dat ze ooit zo’n androgyne toestand hebben gekend. En misschien ook wel een verlangen naar die éénheid en harmonie die ze ooit hebben gevoeld en misschien daarom ook een afkeer hebben om vlees te eten en een afkeer hebben aan oorlog, woede, heerszucht en machtswellust. Dus dat herinneren ze zich nog heel diep in zich nog wel. En zoals we ons ook andere gebruiken herinneren die vroeger op Atlantis heel gewoon waren en we dat nu diep vanuit ons onderbewustzijn weer proberen na te bootsen. Een beetje grover dan destijds maar we groeien steeds meer naar perfectie waarin we weer precies dat konden wat we toen ook konden maar met één winstpunt nl. dat we ons gevoelsmatig veel verder ontwikkeld hebben dan destijds de Atlantiërs waren. Dus wat dat betreft gaan we er alleen maar op vooruit.

Vraag:
Ik heb in een boek over de Maya kalender gelezen en dat het magnetisch veld van de aarde helemaal ompoolt, is dat zo?

Antwoord:
Ja, dat wordt wel gezegd, in het ene boek staat zus in het andere staat zo en wij hebben daar ook naar gevraagd, naar de kosmos en daar zijn ze er ook niet zo exact over hoor. Ze zeggen gewoon dat de aardas verschuift en dat er een andere polarisatie plaatsvindt. Bij een andere polarisatie zou je kunnen zeggen de pool ligt tegenover elkaar dan weer, maar misschien is het ook éénvierde wat hij draait maar hij gaat zeker verschuiven en dat zal grote gevolgen hebben natuurlijk voor de mensheid, de aarde en alles wat het op zich heeft en met zich heeft. Hoever hij doorschuift, daar zijn de meningen over verdeeld maar dat, in ieder geval dat hij gaat schuiven, dat is vanuit alle bronnen, is allemaal hetzelfde, dat de aardas gaat verschuiven en dat, dat een beste, een flinke ruk zal zijn daar moeten we maar op rekenen. Maar of dat allemaal in 2012 gebeurt dat is weer een andere versie want dat hoeft niet persé. Want 2012 is een soort kalenderdatum zou je kunnen zeggen. B.v. net als dat 21 maart een kalenderdatum is en dan is het voorjaar op de kalender maar als je naar buiten kijkt dan kan er een pak sneeuw liggen en dan zeg je, het is helemaal geen voorjaar, het is winter. Het is maar een kalenderdatum. En zo is het met 2012 ook, het is een kalenderdatum, dan draait de aarde weer in die nieuwe ronde, alleen met het verschuiven naar die nieuwe ronde is ie al een paar honderd jaar bezig en dat zal ook nog wel een paar honderd jaar doorgaan voordat ie z’n nieuwe, ja zeg maar cirkel, weer heeft gevonden, z’n nieuwe baan weer heeft gevonden. En dat betekent, hoeft niet te betekenen, dat het op 22 of 24 december 2012, dat het in één keer gaat verschuiven in één dag of zo, dat is het niet. Dat kan tientallen jaren duren en het is ook al honderden jaren aan de gang, dus wat dat betreft hoeven we er niet eens iets van te merken. Ik wou d’r wel graag iets van merken al was het maar even één klein hobbeltje, even zo dat je zegt; hee, we verschuiven, het is klaar, over de drempel. Maar dat hoeft dus niet, net als dat 21 maart, hoef je ook niks van te merken, d’r kan wel niet één zonnestraaltje zijn op die dag. Maar toch is het dan op je kalender voorjaar. En zo is dit ook. Dus dat die polen nou helemaal doorschieten of dat het een kwart draait dat is maar de vraag. Maar dat het verschuift dat is zeker.

Vraag:
Wat zijn de gevolgen, verdwijnen er stukken land onder water?

Antwoord:
Ja, dat zijn wel de voorspellingen maar tegelijkertijd wordt er ook voorspeld dat het niet allemaal in één keer gaat. Dat het precies zo gaat als wat u nu ook ziet. Want wij zitten er middenin, wij op aarde zitten middenin de verschuiving en je ziet de gevolgen al. Er komen steeds meer natuurrampen in een steeds kortere tijd, die elkaar opvolgen. Dat betekent dus dat je ziet dat in, zeg maar rond 1900, dan was er misschien één ramp per jaar. Toen was er ook al media, toen waren er ook al kranten dus dat is niets anders dan nu en dan was er misschien één ramp per jaar, of een halve ramp per jaar als je gaat doordelen, dus één en twee jaar. En nu zie je dat er wel twintig rampen in één jaar zijn, dus er gebeuren steeds meer rampen wereldomvattend, grote rampen, die de aarde in zijn greep heeft. En dat betekent dus dat wij steeds meer ons moeten aanpassen aan de veranderende aarde en dat zullen wij mensen ook blijven doen. Ook als er 50 rampen, wereldomvattende rampen per jaar komen, zullen we ons steeds weer aanpassen. Dus de aarde zal niet vergaan, sommige mensen denken dat. En er zal heus wel, dan daar en dan daar een ramp zijn maar we zullen ons steeds weer aanpassen, dus de grote meute overleeft het wel. Maar natuurlijk zullen bij die veranderende aarde, zullen er slachtoffers vallen, precies zoals we dat nu ook zien en dat zal niet anders zijn maar het grootste deel overleeft dat steeds. Dus dat betekent dat het inderdaad gevolgen heeft maar dat we ons ook zullen aanpassen. Tegelijkertijd verandert ook de spiritualiteit der mensheid, steeds groter, steeds beter, steeds duidelijker, steeds sterker en naarmate de transformatie der mensheid vordert, naar die mate zal de aarde ook steeds minder nodig hebben om te transformeren want wij doen de transformatie voor de aarde. Van alle materie bestaat de gratie van de geest en niet andersom. Eigenlijk is de geest de baas over de materie alleen daar van zijn we ons niet zo bewust. Een mooi voorbeeld was, een mooi voorbeeld niet, een goed voorbeeld waren de aanslagen, de terreuraanslagen in London. We hadden van de Kosmos doorgekregen dat er aanslagen zouden plaatsvinden, het is ook gepubliceerd in ons maandblad Par Lanto, en er werd gezegd dat er aanslagen zouden plaatsvinden, dat er terreur acties zijn en dat het die mensen te doen is om de mensheid in angst te brengen en dat de angstgolven die dan steeds meer toenemen en toenemen ook steeds meer aanslagen laten lukken. Omdat de component angst, die zorgt er voor dat het nog erger wordt net als in een voetbalstadion de agressie soms zo hoog oploopt omdat die energie gebundeld wordt. Terwijl mensen die daar bij zijn normaal gesproken nooit agressief zijn of nooit boos zijn. In die energie, van die energetische golf van angst, boosheid of agressie worden ze meegenomen en dat is ook zo’n morfogenetisch veld van angst die dan over de aarde gaat als er weer een terreuraanslag is geweest, als er weer iets is geweest. Maar we zagen in Engeland iets bijzonders, de Engelsen gingen niet in hun angst zitten, ze hadden helemaal geen angst, ze zeiden jullie krijgen ons niet klein. Je zult nooit zo sterk zijn dat je ons opblaast met elkaar, wij gaan niet aan jullie angstverwachting voldoen. En toen gebeurde er iets vreemds en dat is wat de Witte Broederschap steeds had gezegd. Ze zeiden; als de mens naast de angst gaat staan en niet in de angst dan zullen dit soort dingen niet gebeuren. En toen wilden ze nog een tweede aanslag plegen en ze staken de bommen aan maar ze gingen niet af. Het lukte niet, er miste iets, die geestelijke component angst miste. En daardoor lukte hun aanslag niet. De Engelsen hadden niet aan hun angstverwachting voldaan. Op een andere manier zie je dat ook, is je wel eens opgevallen, vast en zeker, er gebeurt een ramp een treinongeluk. Alle mensen die in die treinen zitten worden allemaal angstig dat ze ook een ongeluk krijgen en die gaan al hun angst bundelen en dan vindt er nog een ongeluk plaats en nog één en nog één. Want overal waar maar iets aan mankeert, heeft dan een extra impuls van angst erbij gekregen en dan gaat het juist mis. Er zijn een aantal elementen voor nodig om een ramp te laten gebeuren. Technisch falen, menselijk falen en die angstgolf en die drie samen, die maken de ramp. Maar als die angstgolf er niet bij is dan zal die ramp niet zo snel gebeuren. Als die angstgolf er bij is, ja dan zal alles wat ook maar een ietsjes een beetje in die richting komt eerder plaatsvinden. En je ziet, dan is het een hele serie van die rampen van veerbootongelukken of vliegtuigongelukken achter elkaar gebeuren en wij slaan de krant op en we zien, ach, weer een vliegtuigongeluk. Ineens ontlenen wij daar geen angst meer aan, we worden niet meer bang want we zijn er al weer aan gewend geraakt. En dan neemt het zo langzamerhand af. De angst golf neemt dan af en dan gebeuren er ook ineens die rampen niet meer. En dat is iets wat je steeds meer ziet. Het is een reeks van dezelfde rampen, een reeks van dezelfde gebeurtenissen, die hand over hand heel snel toeneemt, als we er aan gewend zijn geraakt dan ebt het weer weg. Tot er weer iets gebeurt en wij met elkaar er weer met angst er in gaan zitten. En in Engeland heb je kunnen zien, als je niet in die angst gaat zitten, dat zij hun bedoeling niet klaar krijgen.

Vraag:
Ik hoor regelmatig iets over het verhogen van het trillingsgetal van de aarde, kunt u hier iets over vertellen? Heeft dit iets te maken met 2012?

Antwoord:
Ja, dat heeft alles te maken met 2012, heel veel. Het trillingsgetal van de aarde verandert, het trillingsveld verandert doordat de aarde een andere energie vanuit de Kosmos aantrekt. Zoals ik al zei, de aarde trekt door zijn magnetisch veld voortdurend, b.v. zonnedeeltjes aan om maar iets te noemen wat ook wetenschappelijk bekend is. Dag en nacht worden we gebombardeerd door miljoenen zonnedeeltjes, dat gaat alsmaar door. En die zonnedeeltjes zijn geladen met informatie want de energie van de zon die stroomt langs de banen en door de planeten en langs de planeten en bereikt dan ook de aarde. De aarde wordt voortdurend gevoed met die energie, noem het maar Prana. Maar als de aarde in een andere energie gaat zitten, dus een andere stand aanneemt, een andere frequentie krijgt, ook een andere draaisnelheid krijgt waar het ook al mee bezig is dan trekt dat ook een andere energie aan. Sterker, lichter, hoger, hoe je het maar wilt noemen. De aarde transformeert dus ook en wij ook. En je ziet ook dat heel veel mensen bezig zijn met het ontwikkelen van een heel nieuw energetisch systeem. Vroeger hadden we 7 chakra’s en we groeien nu in een heel snel tempo naar 13 chakra’s. Waardoor we op nog meer niveau’s kunnen invoelen, die geven een hele andere mogelijkheid van invoeling naar de Kosmos, naar elkaar, naar de natuur en alles wat is. En dan zie je ook bij die mensen dat ze rare verschijnselen krijgen, ze hebben gevoelens dat hier iets zit of daar iets zit, het voelt anders dan anders en ze gaan naar de dokter en de dokter stuurt ze naar het ziekenhuis en naar de internist etc. En er is geen medische oorzaak. Toch voelen ze dat heel duidelijk, nou veel van die mensen zitten zonder dat ze het zelf in de gaten hebben in dat transformatieproces. Een ander fenomeen wat veel homeopaten mij vertelden en wat van bovenaf is bevestigd is, is dat homeopathische middelen niet meer werken zoals ze ooit werkten. Vroeger kende je precies zo’n typje, die had dan dit of dat en dan zei je van nou; natrium muriaticum en het is klaar. En dat paste dan precies bij zo’n type, precies bij zo’n persoon. En nu krijgen die mensen natrium muriaticum en die reageren niet meer. Ja zeg je dan, dat is toch helemaal volgens het boekje, nou nog maar even dit middeltje en dat middeltje proberen en het werkt niet. Nee, dat kan ook niet, de persoon is energetisch verandert en homeopathie werkt energetisch, werkt met een andere frequentie dan allopatische middelen, de middelen die we uit de chemie kennen. En dus werken ze niet meer op dezelfde manier en moet je met hele andere frequenties en potenties gaan werken om deze mensen nog te bereiken. Dus, we veranderen, we zullen ook bepaald voedsel niet meer verdragen, doordat je energetisch systeem verandert zijn bepaalde voedingsmiddelen waar je vroeger heel goed tegen kon, verdraag je ineens niet meer. Ineens kun je het niet meer hebben, je lichaam protesteert aan alle kanten. Hoe kan dat nou? Ik heb het altijd gegeten en nooit geen last van gehad en ineens ben ik hartstikke allergisch. Hoe kan dat nou, hoe is dat mogelijk? En dat komt ook allemaal door die veranderende energie, dus er gebeurt veel meer met de mensen dan we denken. En we zijn er ook veel meer deelgenoot van dan we denken. Heel veel mensen denken, wat een onzin, dat overkomt mij niet dat is onzin wat die mensen allemaal vertellen maar ook die mensen die er niet in geloven leven wel op het ruimteschip aarde en zijn wel deelgenoot aan al die veranderende energie of ze nou willen of niet. Ze gaan gewoon mee. En ze zullen ook veranderen, langzamerhand, step by step, of ze het nou geloven of niet. En op een gegeven moment zullen ze het zelf ook merken en inzien, dus gaat heel veel veranderen. En dat heeft alles te maken met die 2012. Want in 2012 dan is die Maya kalender dan wel uitgeteld en is het wel die kalenderdatum maar we zijn dus al met al die veranderingen bezig en die zullen ook zeker na 2012 verder gaan. Dus de veranderingen zijn bezig.

Vraag:
Als de polen smelten wordt Nederland dan een soort van Atlantis onder water.

Antwoord:
Als je van speculeren houdt dan moet je geen eiland, niet iets van een eiland kopen hierboven, Ameland of zo, doe dat maar niet want dat verdwijnt allemaal. Als je een vakantiehuisje voor je kleinkinderen wilt kopen op Ameland of zo, doe dat maar niet. Die zullen er niet van kunnen genieten. De polen smelten, het waterpeil zal stijgen, steeds hoger en hoger alles zal veranderen. Niet in één keer en we zullen ons steeds weer aanpassen. Wij Nederlanders gaan het, ja, het ook heel fout doen hè, we malen alle water uit Nederland en als je water uit een land maalt dan gaat het land zakken. Dus we komen nog dieper te liggen, fout hè maar ze doen het wel. Dat is het antwoord op het water van binnen. Van buiten gaan we de aarde nog meer uithollen en werpen we dijken op en dus komen we nog lager te liggen, ja zo doen wij dat in Nederland. Het is niet de goede oplossing maar nood leert bidden hè, en dat doen we wat. Het zal niet helpen, uiteindelijk zullen de lage landen, ik zeg niet dat het morgen gebeurt, helemaal niet maar over tientallen jaren zal het lage land onder water lopen, steeds meer en meer. We zullen ons wel aanpassen. We zullen er wel voor zorgen dat we ons aanpassen. Nostradamus heeft ooit gezegd, heeft hij met name genoemd; ooit zal Osnabrück aan zee liggen. Osnabrück in Duitsland. Dus als je zegt van ik heb toch nog wat spaarcenten, koop je daar maar een stukje grond in Osnabrück, dan heb je een mooi strandpaviljoen voor je kleinkinderen daar. Nou ik woon in oost Groningen vlak bij de Duitse grens, dus als ik jullie zie aankomen dan ga ik er ook gauw vandoor dan ben ik ongeveer in dezelfde richting. Nee, maar dat zal nog heel lang duren en dat gebeurt step by step en we zullen ons aanpassen, zeer zeker. Dus geen Atlantis onder water.

Vraag:
U vindt het fijn dat wel de kenmerken van man en vrouw hetzelfde blijven terwijl ik dacht dat lesbiennes en homo’s het nu makkelijker krijgen voor hun geluk.

Antwoord:
Het heeft niks met seksualiteit te maken, dus de seksualiteit blijft gewoon hetzelfde. We blijven gewoon man, we blijven gewoon vrouw. Ik denk niet dat dit iets met seksualiteit te maken heeft en lesbiennes blijven gewoon lesbiennes en homo’s blijven gewoon homo’s en dat maakt ook niet uit. De mannelijke en de vrouwelijke elementen komen dichter bij elkaar vooral geestelijk maar alles wat geestelijk is zal zich ook lichamelijk openbaren en je ziet het al, kijk maar naar de jeugd. Ze zijn al wat androgyner, soms moet je even kijken wat is het nou, een jongen of een meisje. En dat is nu al lang gaande alleen dat verandert maar het is niet zo dat het direct met seksualiteit te maken hoeft te hebben. Het kan wel, het kan best zijn dat, dat ook veel dichter bij elkaar komt te staan maar dat wil niet zeggen dat, dat persé moet.

Vraag:
Het smelten van de polen, is dat niet het gevolg van de vervuiling en het broeikaseffect maar alleen van het verschuiven van de aardas?

Antwoord:
Het broeikaseffect dat willen ze ons heel graag wijsmaken en dat is natuurlijk ook wel gedeeltelijk zo. De aarde warmt op en dat is zeer zeker ook wel gedeeltelijk te wijten aan de CO2 uitstoot, door koolmonoxide maar niet alleen. Dat ze ons dat zo graag op de nek drukken, is ook een beetje een schuldgevoel aanpraten omdat we er allemaal deel aan hebben en wat ze ons daarvoor laten betalen dat heet milieuheffing. Dus we kunnen ons schuldgevoel afkopen door milieuheffingen te betalen. Die zij dan weer voor asfalt gebruiken om nieuwe wegen aan te leggen waar we tol voor moeten betalen. Het is gewoon een middel om ons te laten betalen. Het broeikaseffect is natuurlijk altijd geweest. Wat dacht je vroeger van de reusachtige woudbranden die hebben plaatsgevonden, van de vulkaanuitbarstingen die we allemaal al achter de rug hebben. Het gat in de ozonlaag is niet van de laatste tijd die is er ook altijd al geweest. Het broeikaseffect moet vele malen groter zijn geweest met de reusachtige woudbranden en de vulkaanuitbarstingen die we hebben gehad dan de auto’s en de vliegtuigen die er nu zijn. En dat betekent dus dat het hele broeikaseffect wat dan te wijten is aan het autootje van ons allemaal is eigenlijk maar een heel klein deel. Maar dat regeringen het broeikaseffect helemaal onze richting opschuiven dat is natuurlijk schering en inslag want daar moet je voor betalen. Maar je kunt je schuldgevoel afkopen, gelukkig maar. Flink milieuheffing betalen. Maar de verschuiving van de aardas is een feit en dat is dus niet iets van dat, dat wetenschappelijk een vraagteken is, natuurkundig is dat geen vraagteken, het is een feit. Iedere natuurkundige zal je dat kunnen bevestigen. Kijk, een paar honderd jaar geleden toen geloofden wij nog dat de aarde plat was, we geloofden dat ie plat was als een pannenkoek maar dan ook nog rechthoekig want dat komt omdat in de bijbel stond dat op iedere hoek van de aarde een engel de windrichting bepaalde. Nou dachten ze dan zo simpel als het was, als er op iedere hoek van de aarde een engel staat dan is ie vierkant en plat. Als je toen had gezegd dat de aarde een bol was, nou sommigen hebben dat gewaagd te zeggen en die hebben niet overleefd, dat was Gods laster. Als je toen zei dat de aarde een schommeling heeft dan zei iedere wetenschapper dat je gek was en dat is nog niet zo lang geleden dan zeiden ze dat nog tegen ons. Achteraf is dat bevestigd van heel veel spiritualisten zoals b.v. Mevr. Blavatsky, heeft dat gezegd, en toen hebben ze haar voor gek verklaard. De schommeling van de aardas is nu wetenschappelijk een feit maar toen was dat natuurlijk onzin zoals ze dat zeiden, de natuurkundigen. Nu is er een nieuw fenomeen en dat moeten ze nu ook toegeven, en dat geven ze nu ook langzamerhand toe, dat de aardas niet alleen schommelt maar dat ie ook nog platter gaat liggen en dat is dus niet een verzinsel van geesten daar boven of van mensen die paragnost zijn of zo die maar even een verhaaltje bedenken, het is nu allemaal wetenschappelijk bevestigd. Maar in de tijd dat wij dat doorkregen, zo’n twintig jaar geleden, toen was dat niet bekend. En nu hangen ze het ook niet aan de grote klok, weet u waarom niet? Omdat ze weten dat ieder weldenkend mens weet dat, dat gevolgen heeft en om de mensheid vooral maar niet in angst te zetten, houden ze het mooi voor zich. Maar dat het feiten zijn, zonder meer, het zijn gewoon feiten. Dus dat de aardas gaat schommelen en gaat verdraaien, dat is een ding wat zeker is. En dat dien ten gevolge de polen smelten dat is ook een ding wat zeker is. En dat er een broeikaseffect is, is ook zeker alleen dat is niet de hoofdzaak van al dit wat veranderd.

Vraag:
Wanneer komt het tweede boek uit?

Antwoord:
Volgende maand 3 oktober. Het boek dat gaat over de grote omwenteling naar het Aquariustijdperk. Daar staan alle boodschappen in die de Witte Broederschap, de Lichtwezens, zo vanaf 1985 tot nu hebben gegeven. En al die boodschappen beginnen al in 1985 met dit verhaal en allemaal dingen die eigenlijk pas nu natuurkundig en wetenschappelijk bevestigd worden en dat is wel opmerkelijk als je dan leest dat zij die boodschappen 20 jaar geleden al gaven. Waar toen naar gekeken werd, zo van nou, die mensen zijn mooi aan het fantaseren en nu is het allemaal waar.

Vraag:
In het eerste boek wordt op een bepaald moment gewaarschuwd voor boodschappen die van de Pleiaden komen, kunt u hier iets meer over vertellen.

Antwoord:
Nou het gaat niet zozeer over de Pleiaden in de boodschappen want zij zeggen daar iets anders over. Zij zeggen dat die boodschappen juist heel goed zijn en heel zuiver zijn maar dat je dus niet moet verwachten dat de redding die beloofd wordt, dat de mensen gered zouden worden door UFO’s omdat, dat mensen zijn die wel met UFO’s in contact staan en dan gered worden als de aarde vergaat en ergens anders dan later weer neergepoot worden om het menselijk ras te redden daar waarschuwen zij tegen. Want ze zeggen, dat is niet zo. Het gaat niet om het redden van een enkeling of uitverkorenen er worden geen mensen gered door UFO’s. Dat is niet de zin, er zullen altijd mensen overleven met wat voor rampen we ook geconfronteerd worden en daar waarschuwen ze tegen. Ze waarschuwen niet tegen de Pleiaden maar ze waarschuwen tegen het idee dat er mensen zijn die uitverkoren zijn om gered te worden, daar waarschuwen zij tegen. Dat is heel iets anders.

Vraag:
Wat gaat er nu concreet na 22.12.2012 gebeuren?

Antwoord:
De aardas schuift dan, en dan zal het wel al heel algemeen bekend zijn tegen die tijd, in een nieuwe baan. Dat heeft voor de aarde en de mensheid gevolgen. Ik vind het heel plezierig om vooral de geestelijke gevolgen die dat heeft te noemen want dat zal materiële en fysieke gevolgen hebben maar de geestelijke gevolgen zijn dat we eigenlijk intuïtiever worden, spiritueler worden, meer kennis krijgen, ons karma beter kennen, meer in contact komen met onze gidsen, met de Lichtwezens. De spirituele healings zullen toenemen, we zullen meer zicht hebben in ons doel hier op aarde. We zullen sterker en beter kunnen uittreden. Niet allemaal tegelijk en ook niet allemaal even snel en even sterk maar toch zal dat steeds sterker ontwikkelen. De ontwikkeling die je dus nu ziet en wat nu plaatsvindt zal dan nog sterker worden. En dat betekent dus dat we eigenlijk een veel betere aarde krijgen. En mensen die denk van ach; dat gebeurt allemaal niet enzo.... ja, honderd jaar geleden waren er ook heel veel mensen die zeiden van ach; dat kan nooit, we zullen nooit op de maan komen, dat zullen we nooit bereiken en wat blijkt, het is allemaal wel gebeurd. Er zijn heel veel dingen die we "nu niet kunnen zien omdat we ze niet kennen# maar je ziet toch dat de mensheid langzamerhand aan het veranderen is. Als je nou om je heen kijkt, zie je toch wel dat de mensheid massaal aan het veranderen is. Hele andere wensen, hele andere kwaliteits-behoeftes, hele andere inzichten, ook op een hele andere manier met elkaar omgaan. Ook een hele grote groep nog niet, ik zeg met nadruk nòg niet, die komen ook wel, we hebben nog wel even de tijd. Langzamerhand verandert dat, step by step, niet in één keer. Stuk voor stuk.

Opmerking uit de zaal:
Net nadat de tsunami was geweest, stond een heel klein artikeltje in de krant waarin stond dat de aardas inderdaad een klein stukje gekanteld was en de snelheid iets was toegenomen. Nog geen week later stond er een berichtje in de krant dat we ons daar geen zorgen over hoefden te maken en dat het geen invloed had op wat dan ook.

Antwoord:
Ja hoor, het heeft helemaal geen invloed, volgens de natuurkundigen niet, maar dat komt gewoon omdat ze ons dus niet in die angst willen zetten. Want zij weten niet waar ze met al die angstige mensen naar toe moeten. Daar hebben ze geen antwoord op. En als je dan spiritueel wat bewuster bent dan weet je ook dat je inderdaad niet in die angst moet gaan staan omdat het allemaal de bedoeling is en dat het in feite een veel betere tijd wordt en dat we ons gewoon maar snel moeten leren aanpassen op de veranderingen die de aarde ondergaat. En daarmee kun je het beste overleven om het zo maar te noemen. En het gebeurt niet allemaal morgen hoor, dat bedoel ik niet maar de veranderingen zijn komende, zo zou je het kunnen zeggen en dat kan ook nog wel honderd jaar duren. Die tijd dat is niet zo exact te noemen omdat de exacte datum op 2012 heel iets anders is natuurlijk dan wat er allemaal gaat gebeuren. De veranderingen zijn al gaande, al heel lang. Zowel materieel, fysiek als spiritueel.

Vraag:
Wat was nou de drang van de engelen om die mensen meer en meer macht te geven.

Antwoord:
Nou, ik denk dat die engelen hun in bezit wilden houden. Zij hadden dus iets gemaakt wat veel en veel mooier was dan wat ze ooit hadden gecreëerd. Nou, als je een mens vergelijkt met een krokodil dan zijn wij wel veel mooier natuurlijk hè, ja toch? Ze hebben iets gemaakt in die tijd, deze androgyne wezens, die zo mooi waren, zo geweldig waren, dat zij het niet meer los konden laten. Niet alle engelen maar een hele kleine groep die daar aan vast bleef houden en dat was eigenlijk tegen de code in van alles wat gecreëerd wordt aan leven, waar dan ook in het universum. En alles wat tegen die code in is, wordt in feite zelf afgesneden van het Licht. Dus de engelen hadden zichzelf afgesneden van het Licht. Ze werden daardoor gevallen engelen als je het zo wilt noemen.

Vraag:
Hoe is die code ontstaan.

Antwoord:
Je zou kunnen zeggen de Kosmos heeft maar één ding en dat is een scheppende kracht. En de scheppende kracht die nog steeds door het hele universum gaat, het universum dijt ook nog steeds uit, de scheppende kracht die in alles is, wil ook nog steeds verder, is nog niet uit in zijn proces, gaat nog steeds verder en helemaal in overeenkomst met die scheppende kracht is ook zo, dat alles wat geschapen wordt, gecreëerd wordt uit die kracht zijn eigen weg moet kunnen gaan. Dat is dus verbonden aan die code. Die code, ja de engelen hebben net als wij mensen een vrije wil, ze kunnen kiezen en deze kleine groep, vergeleken bij miljarden engelen is het een hele kleine groep, deze hebben gekozen om de mensheid die ze zelf hadden gemaakt om die in bezit te houden. Ze zien ons ook nog steeds, want die engelen zijn nog steeds niet weer terug naar het Licht die zijn nog steeds rond de aarde en zien de mensheid en de aarde nog steeds als hun bezit.

Vraag:
Is er ook een kracht boven de engelen.

Antwoord:
Ja, dat is de scheppende kracht zeg maar, noem dat maar God. Maar dat is in alles, dat is in ons dat is in alles wat is, in iedere boom, in ieder plantje, in ieder grassprietje ook in de verste ster en in ieder stofdeeltje. En die scheppende kracht, die is nog steeds gaande. Noem het maar God of hoe je het ook wilt noemen. Maar dat is niet boven, dat is er aan gerelateerd.

Vraag:
In oude Indiase geschriften, daar staan verhalen over koningen die vanuit ruimteschepen elkaar beschieten. Slaat dat misschien op dat contact met de Atlantiërs, die contact hadden met ruimtewezens.

Antwoord:
Erich von Däniken heeft er ook een heel mooi boek over geschreven "Waren de Goden kosmonauten", en daar zit hij ook helemaal niet zo ver naast de gegevens volgens mij. En getuige de hele aarde, de honderden, duizenden UFO meldingen, niet alleen uit Nederland maar van over de gehele aarde, zou je kunnen zeggen; zijn al die mensen nou gek? En dan heb ik het alleen maar over de meldingen, officieel. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die melden dat niet omdat ze niet voor gek versleten willen worden en houden het mooi voor zich. Maar getuige al de officiële meldingen waarvoor er nog geen andere verklaring is dan dat het een niet te identificeren vliegend object is, dan moet er iets anders zijn wat ons bezoekt, sowieso. En dat er ook heel serieus onderzoek naar is, zie je ook heel vaak, ook regeringen etc. In Amerika wordt er heel serieus naar onderzocht en ook iedere astronoom, iedeer wetenschapper op dit gebied zal ook zeggen dat het onmogelijk is dat de aarde de enige planeet is in het universum waar leven is. Ze zeggen dat kan niet. De factor dat er veel meer planeten moeten zijn in het miljardenstelsel van het universum, d’r meer planeten moeten zijn waar leven is, is gewoon een feit en is zeker. Waar en wanneer en hoe dat weten ze niet. Dus dat er ook destijds al contact was met ruimtewezens, ja we hebben dat ook bevestigd gekregen, ook door de Witte Broederschap, die zeggen dat ook. Maar niet alleen zij hoor, uit alle hoeken en gaten lees je dat en krijg je die boodschappen dat er dus meer is en dat we ook bezocht worden. En dat zal zeker, noem het maar even in de nieuwe tijd, het Aquariustijdperk, zullen die contacten ook toenemen, er zullen steeds meer contacten zijn. Veel meer dan wat we nu hebben en zal ook steeds duidelijker worden. Maar als zij zich nu heel duidelijk zouden manifesteren, stel je maar eens voor dat er een UFO zou landen op het gazon voor het Witte Huis. W. Bush, die pakt z’n pistool en die gaat gelijk, boem, boem, boem. Vandaag gebeurt iets en daar heb ik geen macht over, daar gebeurt iets en dat heb ik niet in mijn macht en dat moet ik uitschakelen. En dan mag je zeggen dat het grootste deel van de mensheid nog niet zo ver is dat zij met dit soort energieën en wetenschap om kunnen gaan. Of uit ongeloof of uit angst of uit beide. En daarom komt het wel op een moment als de mens er rijp voor is. En op Atlantis waren ze daar een tijdlang rijp voor.

Vraag:
In Amerika hebben ze toch rond de jaren vijftig een UFO mannetje gevonden waar ze tot en met heden heel geheimzinnig over doen. Dan is er toch al eens een UFO geland?

Antwoord:
Jazeker, ze doen ook heel erg hun best om ons op de gedachte te brengen dat het niet waar is. Het Roswell incident bedoel je. Nou komen er allerlei rapporten die moeten bewijzen dat het een Russisch spionagevliegtuigen was. En die Russen zien er ook heel anders uit dan Amerikanen natuurlijk want dat wat ze gefotografeerd hebben dat waren Russen en die zien er verschrikkelijk anders uit dan Amerikanen en zo willen ze ons laten geloven dat het een spionagevliegtuig was die er uit zag als een vliegende schotel en ja, die Russen, ja die konden niet goed vliegen natuurlijk, ze zijn wel een beetje achterlijk in Rusland en dus die landen per ongeluk in Amerika. En dat was het Roswell schandaal, nou dat meten ze heel breed en groot uit, die mensen hebben fantasie hoor en zeggen dus dat het allemaal onzin is, het was een Russisch spionagevliegtuig. Wel een hele mooie maar jammer genoeg is die gecrasht. Jammer voor de Russen. Nou dat vertellen ze dan en daarmee willen ze de zaak afdoen. Dan kun je zeggen van ja, er zijn heel veel dingen die kloppen gewoon niet. Er waren enorme magnetische storingen, waar de mensen die dat hebben meegemaakt, dat hebben gezien in hun huizen, in hun auto’s enz. en hebben gemerkt. Storingen in het magnetisch veld van een enorme omvang enz. Ze hebben rare wezens gezien wat niet op een mens leek maar ja dat wordt allemaal aan de kant gedaan als fantasie en paniek, dus ze willen daar maar vooral van af. Dus officieel is er niks over bekend, officieel houden ze zich van de domme. Officieus is er heel veel over bekend en ik neig ook meer naar de verhalen die de mensen, de ooggetuigen dus, verklaren dan wat de regering daar verklaart hoor. Precies als het maanverhaal als we op de maan zijn geweest met de vlag die wappert, terwijl daar geen wind is, ja, da’s een beetje raar natuurlijk allemaal hè. Maar ze blijven het volhouden.

Vraag:
De graancirkels, verbindt u dat ook met UFO’s.

Antwoord.
Ja, de graancirkels verbindt ik ook daarmee. We hebben nog gevraagd hè, wat is dat nou, die graancirkels, die prachtige pictogrammen die overal ontstaan en ze zeiden die worden in feite als een soort van accupunctuur, niet alleen als teken aan mensen die dat willen zien maar ook als een soort accupunctuur voor de aarde gegeven. Omdat de aarde in een ander energieveld komt en is, daardoor heeft het ook een andere energie nodig om ze wat op te peppen, om ze wat meer kracht te geven. Dat is accupunctuur voor de aarde zou je kunnen zeggen. Een soort energie-injecties die wij misschien niet begrijpen, waarom en hoezo maar die wel nodig zijn en waar we misschien meer voordeel van hebben dan we zelf vermoeden en weten. En die graancirkels, ja, daar is toch wel iets opmerkelijks mee dat wil ik u toch even vertellen want dat vond ik zelf ook heel bijzonder. Een verhaal wat mezelf is overkomen in Stadskanaal een dorpje vlakbij waar ik woon. Daar was dus ook een heel mooi pictogram van de schorpioen gevonden met precies ook de grootte en de afbeelding van 8 planeten in z’n staart, niet 9 maar 8. Er waren grote foto’s in de krant en zo. En de man die dat heel erg bestudeerd en onderzoekt en daar heel veel mee bezig is, die belde me op. Ja zegt hij; heb je het gelezen Daan in de krant, d’r is een graancirkel gevonden vlak bij Stadskanaal. Hij zegt met 8 planeten, hij zegt; zouden ze daar niet weten dat er 9 planeten zouden moeten zijn. Dat was om kwart over drie ’s middags. Ik zeg; ja dat zouden ze eigenlijk moeten weten, ik zei maar misschien komt dat nog. Een dag later stond in de krant dat om kwart over drie ’s middags, was de negende planeet in de staart van de schorpioen verschenen. Om kwart over drie ’s middags..... toen wij er over belden. En er waren onderzoekers mee bezig om te meten en te kijken hoe het was ontstaan en onder de handen van die mensen was het ontstaan. Terwijl ze er stonden te kijken, ontstond het. Dus we worden afgeluisterd. En dat verhaal heeft ook in de krant gestaan, beide keren, eerst met die 8 en toen met die 9 planeten in de staart. Het verhaal is gewoon bewijsbaar. Toch wel mooi dat zoiets gebeurt. Het is een soort accupunctuur en ze staan meer met ons in contact dan wij denken, veel meer en veel intensiever.

Vraag:
Ik heb gehoord dat de mensen op Atlantis figuren op hun lichaam hadden, maar is dat dan hetzelfde als een graancirkels.

Antwoord:
Die pictogrammen bedoel je, ja, het is ook bekend, ook bij hele oude volken dat ze een soort, ja, noem het maar tatoeages hadden die ook allemaal uit zulk soort pictogrammen bestonden. En wat ze gevonden hebben, dat noemen ze de ijsman dat is iemand die van Italië naar Oostenrijk ging over de bergen en die is daar ergens uitgegleden en ze hebben z’n lichaam gevonden, die is duizenden jaren oud maar helemaal bevroren onder het ijs teruggevonden. En ook zijn lichaam zat vol met allemaal van dat soort pictogrammen, streepjes, lijnen die allemaal een soort boodschap gaven. Nu willen ze daar wel een verklaring aan geven dat het een status was of wat dan ook maar ook weer diezelfde pictogrammen die we nu zien in die graancirkels. En die waarschijnlijk die Atlantiërs ook droegen. En symboliek en getal en numerologie dat was iets wat die Atlantianen ook heel graag gebruikten en dat zie je ook nog weer terug in de piramides van Gizeh bijvoorbeeld. Die zit vol met allerlei numerieke stelsels, je kunt zelfs de afstanden, de omtrek van de aarde berekenen via de piramides. Alles is gebouwd volgens de gulden snede, iets wat ze toen al kenden en die zit vol met een bepaalde soort numerologische opbouw en de straling van de piramide is zo sterk dat vliegtuigen daar niet over heen kunnen vliegen. Want dan gaat hun navigatie raar doen. Hetzelfde zie je ook bij de Bermuda driehoek, vliegtuigen die daar overheen vliegen krijgen navigatieproblemen, schepen verdwijnen in het niets, d’r blijft ook niks drijven, helemaal verdwenen. We hebben daar ook een vraag over gesteld en zij zeiden, daarboven, dat daar op de bodem nog steeds piramides actief zijn uit de Atlantische periode, heel diep. En bij bepaalde sterrenstelsels en bij bepaald radiocontact wat een schip of een vliegtuig maakt die daar doorheen gaat, alleen maar als de sterren op een bepaalde stand staan en als ze radiocontact maken verdwijnen ze, helemaal, ze dematerialiseren, d’r blijft ook niks van over. Want zeg zelf, als er nou een vliegtuig neerstort er blijft altijd wat drijven op het water, stoelen, banken, die rare dingen die we op moeten blazen, niks, is er te vinden. Met schepen, net zo. Er blijft niets drijven, helemaal niets terwijl dat bij normale rampen altijd zo is. Maar er blijft niets van over, alles is weg. Er worden wel allerlei verklaringen gezocht men probeert altijd alles te verklaren en dan zeggen ze, ja, onder uit de bodem komt gas en als er dan een boot over heen vaart dan ontstaan daardoor zoveel luchtbellen, een soort vacuüm en dan kan een boot niet blijven drijven en dan zakt ie in dat gat weg. Okay, maar alles wat kan drijven gaat dan weer naar boven en dat is er niet. Vliegtuigen net zo. Nou, als dat gas al zo hoog komt net bij zo’n vliegtuig, als dat al zo is want die vliegen nogal wat duizenden meters de lucht in hoor, als dat daar al komt en als ie al zou neerstorten op het water, zou er genoeg blijven drijven. Er blijft niks drijven. Alles is verdwenen, allemaal gedematerialiseerd. De verklaring van de gasbelletjes daar geloof ik niet zo in. Ik geloof wel in die energie van de piramides die, die frequentie dan geeft waardoor alles dematerialiseert. Dat is ook een verklaring die ook de Lichtwezens geven. Die zeggen ook dat het op die wijze gaat. Ook de komst van Jezus op aarde en ook zijn boodschappen daar zie je ook in hoe de tijden toen al aan het veranderen waren. Als je het oude testament leest dan lees je eigenlijk precies hetzelfde als wat de joden en islam nu doen. De God der wrake de jihad, de oorlog, de heilige oorlog, het was een God van wrake van toorn, dat was het in het oude testament. En toen Jezus op aarde kwam, kwam hij gelijk met een hele andere energie. Hij zei nee, dat is de God van liefde, dat is een God van vergeving, dat is een God van barmhartigheid. Je zult niet eeuwig branden voor de zonden, je kunt vergeven worden. Je kunt je veranderen en je hoeft niet gered te worden als een uitverkorene door jood van geboorte te zijn. Dat is voor iedereen zei hij. Iedereen kan die God van liefde vinden en dat was een heel andere boodschap want de joden zeiden; nee, nee, je kunt alleen maar jood zijn door geboorte. En als je niet als jood geboren bent zul je ook nooit geen jood worden. M.a.w. wij zijn uitverkorenen en al die anderen kunnen dat nooit bereiken. En die hele strijd, die hele wraak die ook nu nog steeds heerst is daarop gebaseerd, niks anders dan dat. En Jezus kwam met een hele andere boodschap. Hij heeft het niet overleefd maar misschien was dat ook de bedoeling niet. Want juist door zijn boodschap is de hele aarde in beweging gekomen. Ook dat hoorde al bij het plan naar het nieuwe tijdperk. Het hoort er allemaal bij.

Vraag:
Er schijnt in één van de piramides in Egypte een ruimte te zijn die de minister van cultuur nu verboden heeft om dat te ontdekken. Hebt u daar enig idee van wat daarvan de reden is?

Antwoord:
Daar heb ik wel een idee over en dat kan ik u ook wel vertellen. Professor Dr. Gantenbrink uit Duitsland die heeft met zijn boek "Naut", dat is dus een soort robotje, heeft hij de gangenstelsels onderzocht van de piramides. Edgar Cayce had jaren geleden al gezegd dat tussen de voeten van de piramide een ingang zal worden gevonden naar een grote zaal die onder de sfinx in de piramide ligt. De Witte Broederschap zegt dat op honderd meter diepte onder de piramides een grote zaal ligt met allemaal informatie, over de bouwers, de stichters van de piramides en dat waren de Atlantiërs. Wat gebeurt nou, de Witte Broederschap heeft dit in 1990 ongeveer gezegd, Edgar Cayce al voor de oorlog en wat gebeurt nou, die Dr. Gantenbrink, die archeoloog, die laat zijn upnaut daar in zo’n gangetje, misschien heeft u het gezien op de televisie en dan komt hij voor zo’n dichte deur, dat werd live uitgezonden, ‘s nachts om drie uur en ik zat voor de televisie en toen kwam hij voor een dichte deur. Ik ben naar bed gegaan want ik dacht nou is het gebeurd, ik blijf er nooit meer voor op. Maar hij heeft nog veel meer gedaan, hij heeft die piramides onderzocht, heeft heel veel monsters genomen en heel veel onderzocht en zijn rapporten zijn ook geopenbaard, ze staan ook op het internet en hij stelt onomstotelijk, met sonar, heeft ie gevonden, dat onder de piramide een ruimte van op ongeveer honderd meter diepte is. En dat die ruimte groot is, dat kan hij meten. Hij heeft ook gemeten dat de piramides veel ouder zijn dan de aangenomen vijfduizend jaar maar dat ze vijftienduizend jaar oud zijn, op z’n minst. Bewijsbaar. Toen kwam er een probleem. De islam leert namelijk dat de mensheid 6000 jaar oud is en niet ouder. Als je in een land zoals Egypte, wat islamitisch is, verkondigt dat de mensheid vijftienduizend jaar geleden piramides heeft gebouwd dan is dat Gods laster. Dus meneer Gantenbrink kon vertrekken. Gelukkig had hij z’n bevindingen en rapporten al van te voren gepubliceerd want anders waren we dat nooit officieel te weten gekomen want dan hadden ze hem wel in het gevang gezet hoor. Dat betekent dus dat wij zeker weten dat wat alle spiritualisten en iedereen ooit gezegd heeft dat de piramides en de sfinx veel en veel ouder zijn dan waarop ze gedateerd zijn en dat er maar één reden is waarom de Egyptenaren dat steeds tegenhouden en dat is het islamitisch geloof, niks anders en niks meer dan dat. Anders is het Gods laster. En dat betekent dus ook iets anders, als er zulke gebouwen door de Egyptenaren gebouwd zijn dan menen de Egyptenaren van nu dat het hun voorouders zijn en daar zijn ze best wel trots op en als het uitkomt dat het vijftienduizend jaar geleden Atlantiërs waren die dat gebouwd hadden, ja, dan blijven ze maar gewoon Egyptenaren die van een kameel zijn gevallen en verder niks kunnen, behalve dan wat olie oppompen. Dat betekent dus dat zij het verschrikkelijk vinden dat, dat soort informatie naar buiten komt en dan hoor je steeds de nationale, zeg maar archeoloog, Dr. Hawass prediken over zijn geweldige voorouders en over hoe geweldig ze het allemaal konden en wat ze allemaal hebben gebouwd. D’r is zelfs eens een keer iemand, met de informatie die wij hadden, die man was heel goed in zijn engels, die was op vakantie in Egypte en hij dacht en nou wil ik hem toch eens confronteren als ik hem kan vinden, die professor Hawass zoals hij heet, wil ik hem eens confronteren met de informatie die wij hebben. Hij is naar hem toe gegaan en heeft met hem gepraat en hij verklaarde ons totaal voor gek natuurlijk hè. Maar hij is toch geconfronteerd met deze informatie. Hij weet er ook wel iets van hoor maar ze geven d’r niet aan toe. Dat weigeren ze en dat blijven ze weigeren om reden van het geloof, niks anders dan dat. De bewijzen zijn er al lang. Als u dat wilt nalezen op www.daanakkerman.nl daar staat een heel groot verhaal over Egypte in, acht pagina’s geloof ik.

Daan bedankt na deze laatste vraag het publiek en hoopt dat ze van de lezing hebben genoten.

Verslag:
Aaltje Hoekstra.

Froukje van der Zwaag.

terug naar boven