Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

HANS STOLP

24 MAART 04

HET GEBED

Het is op zich boeiend, als je de ontwikkeling van de laatste 50 jaar op een rij zet, wat betreft oude rituelen zoals het gebed. Velen zijn opgevoed met de vanzelfsprekendheid van het gebed, voor het eten: handen vouwen en ogen dicht, en ook als je naar bed ging, bidden. Dit was tot voor kort heel gewoon, maar de laatste tijd hebben steeds meer mensen die oude vormen achter zich gelaten en velen hebben ook het gebed achter zich laten liggen.
Heel veel mensen zijn de gebedspraktijk kwijtgeraakt, er is nog een deel dat het op de oude manier volhoudt, maar er is nu ook een stroom mensen, die door het verlies heen, die de gebedspraktijk op een heel nieuwe manier leert oefenen. En over die nieuwe manier gaat het vanavond.

Ik denk dat als jullie allemaal stil staan bij bidden, dat jullie dan vinden dat het je mond open doen is en praten. Want wij hebben altijd geleerd dat bidden, praten is. Bidden was heel vaak je verlanglijstje indienen bij God, en dan waren we ook nog teleurgesteld wanneer het verlanglijstje niet vervuld werd. En omdat het vaak niet vervuld werd, hebben heel veel mensen gedacht, laat maar zitten, wat kun je ermee?...Als je kijkt naar de oude christelijke traditie, dan zie je hoe in het verborgene, in de zijstroom van het christendom altijd een mystieke onderstroom geweest is waarin gezegd werd dat bidden niet zozeer praten is maar bidden is je eindelijk eens als mens je mond leren houden. Dan hoor je vanbinnen God zelf spreken. Bidden is dus in die mystieke traditie niet praten maar stil worden en luisteren.
Iemand die dat prachtig verwoord heeft is Kirkegaart, theoloog en mysticus, die zei over iemand: Toen zijn gebed steeds vromer werd had hij steeds minder te zeggen, tenslotte zweeg hij geheel.Of, hij meende eerst dat bidden spreken was, hij leerde echter dat bidden niet alleen zwijgen was, maar ook luisteren. Dus bidden is: stil worden, en stil zijn, en volharden in die stilte net zolang tot men de stem van God hoort. In de nieuwe gebedspraktijk die nu op begint te komen, gaat het ook en vooral om die stilte. Die zuivere stilte waarin je de stem van God kunt horen.
Het is wel een merkwaardige overgang, nu we het gebed losgelaten hebben, in plaats van alleen maar praten tegen God, dat de nadruk nu komt te liggen op luisteren.Een gebed dat geen stilte kent is geen gebed.

Hoe komt het nou dat het aan het veranderen is? De esoterische traditie vertelt dat het alles te maken heeft met het volwassen worden van de mens. Als kinderen klein zijn, dus onvolwassen, dan praten ze eindeloos tegen de ouders, kinderen hebben nog niet de rijpheid, de volwassenheid, om ook eens in stilte te luisteren naar wat er omgaat in het hart van de ouders. Dit komt pas bij de volwassenheid. Dan kunnen er echte gesprekken komen tussen kinderen en ouders, en dan leren ze ook luisteren. Zo is het met de gebedspraktijk ook gegaan. Eeuwenlang zijn we onvolwassen kinderen geweest, en nu staan we op de drempel van het volwassen worden, en nu mogen we ook eens stil worden, en leren luisteren naar wat er zich beweegt in het hart van God, en wat van daaruit naar ons toe wil komen. Deze manier van bidden komt heel dicht in de buurt van mediteren, in de spirituele traditie zijn meditatie en gebed heel nauw aan elkaar verwant, ze liggen in elkaars verlengde.

Wat we in onze tijd ook beginnen terug te vinden is de betekenis van een woord, we zijn het heel lang kwijt geweest, maar elk woord wat je spreekt en elk woord wat je denkt heeft hoe dan ook een uitwerking. Woorden zijn geladen, en werken altijd op een bepaalde manier uit. Denk maar eens aan een keer dat iemand iets onaardigs over je zei, en denk dan maar eens na over hoe lang je erover deed om dit weer echt los te laten, dan kun je dus even goed voelen hoe krachtig woorden zijn. Denk nu eens aan een keer dat iemand iets heel liefs tegen je zei, het is misschien jaren geleden gezegd, maar die 10 seconden hebben na jaren nog zoveel kracht dat je nog begint te stralen en te glimlachen als je er aan denkt. Een woord zet dus een energie in beweging en die energie werkt hoe dan ook uit. En nu, in deze tijd beginnen we die uitwerking weer terug te vinden. Kun je je nu ook voorstellen dat Johannes in zijn evangelie, aan Christus dat hoge Goddelijke wezen de bijnaam geeft: Het Woord. In den beginne was het woord, en het woord was God…Een woord is dus iets wat iets in beweging zet, dan is dit een eretitel die bij uitstek past bij Christus die alle werelden geschapen heeft.

Het is ook heel mooi om te ontdekken, en in Amerika is er onderzoek naar gedaan, dat zieken waarvoor gebeden wordt sneller genezen dan zieken waar niet voor gebeden wordt. Ze hebben twee groepen zieken genomen, één groep waarvoor gebeden werd en één groep voor wie niet gebeden werd. Beide groepen wisten er niks van. De groep waarvoor gebeden werd kon gemiddeld 3 dagen eerder het ziekenhuis uit dan de andere groep. Zo krachtig is de werking van het gebed. Het maakt niet uit of de woorden gesproken worden of dat de woorden gedacht worden, ze werken hoe dan ook. Maar het werkt alleen als het echt uit je hart komt. Als je plichtmatig doet, dan werkt het dus niet. Bid liever wat minder, maar als je bid, doe het dan ook echt vanuit je hart. Wees je welbewust dat je dan een kracht in beweging zet. Maar soms kun je oprecht bidden tot je een ons weegt, het helpt niet. Ik moet er dan ook één opmerking bij plaatsen en dat is deze: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede, dus laat datgene wat ik vragend bid, laat het mogen passen binnen het Goddelijke plan. En zo niet, dan zal het niet zo geschieden. Kortom, lang niet alles waarvoor we bidden zal worden ingewilligd. Wij kennen het Goddelijke plan niet, wij kennen het Karma van de ander niet(het vastgelegde pad waar je overheen moet gaan), en dan zal er ondanks ons bidden niks veranderen. Maar wacht even, wat ik nu zeg dat klopt niet, want er verandert wel wat, alleen niet precies wat wij vragen.

In de mystieke traditie van het christendom, daar wordt verteld, dat als je op deze manier omgaat met het gebed, dan gebeurt er iets met jezelf, dan kom je zelf in een soort groeiproces terecht. Dat wordt opgeroepen door die dagelijkse gebedspraktijk. In dat groeiproces kun je verschillende stadia ontdekken. Het eerste stadium, wanneer je zo bewust begint te bidden, begint het altijd met een aanraking, je wordt je op één of andere manier bewust dat je gedragen wordt, omhuld wordt, geleidt wordt vanuit de Geestelijke wereld. Dat is een weten dat zich niet in je hoofd afspeelt, maar wat door de gebedspraktijk hier in je hart geboren wordt. Als je dan doorgaat dan zul je zien dat dat gevoel van aanraking zich langzamerhand ontvouwt in dat je er mee begint wat beter op jezelf te letten. Je wordt je ervan bewust hoeveel erin jezelf nog scheef ligt. Hoeveel er nog veranderen moet voordat je net zo zuiver wordt als die Goddelijke krachten waarmee je in het gebed in aanraking komt. Die eerste stap van aanraking gaat dan als vanzelf over in hard werken of de zuivering van jezelf. En dat is een hele klus, die wij allemaal kennen. Juist bij dat proces, is het gebed een helpende, leidende kracht. Als je dat volhoudt zul je op een gegeven moment, zul je mogen merken, dat door dat knokken heen, er ineens iets gebeurt, dan komen er flitsen doorheen stralen, flitsen van plotseling inzicht, flitsen van plotseling voelen hoe het zit. Flitsen van verlichting. Een heel diep weten van: zo is het, dat is mijn opdracht, daarvoor ben ik hier gekomen. Het is een antwoordt krijgen op al je levensvragen, in je hart wordt dat antwoord geboren, je kunt het met je hoofd niet bewijzen, toch weet je voor jezelf dat het waar is. Het zijn flitsen van inzicht, en je weet dan ook dat de dood geen einde is. Want als je sterft dan leef je vrolijk verder in die andere wereld, en je weet dat je met je gestorven geliefde verbonden blijft, er blijft een levende stroom van liefde heen en weer gaan tussen hier en daar. Dat weten kan ook nog op een andere manier tot uiting komen. Het is een diep voelen en weten dat we in een heel bijzondere tijd leven. Want achter alle chaos en verwarring, wordt iets anders voelbaar namelijk de nadering van Christus, de overgang naar een nieuw tijdperk van vrede. Als het ooit voelbaar werd dat met rasse schreden het Goddelijk plan ten uitvoer werd gebracht, dan is dat in deze tijd. Iedereen gaat dat voelen op een eigen persoonlijke manier. Als de gebedspraktijk zo volgehouden wordt en in dit derde stadium groeien mag, dan behoed het ons er voor om mee te gaan in het somber worden, wat veel mensen in deze tijd doen. In plaats van somberheid komt er dan iets van heel stralend weten, hoe bijzonder het is om in deze tijd te leven.

Houd je nog langer vol, dan gebeurt er iets merkwaardigs, je zou nu kunnen denken dat als je dit allemaal doet je dan bijna een heilige bent, je hebt die aanraking gehad, je hebt flink geknokt met jezelf en je hebt flitsen van verlichting, kun je dan nog wel verder groeien? Wat de mystici dan zeggen is heel herkenbaar dat het op een wonderlijke manier lijkt alsof van het ene moment op het andere moment de hemel en de verbinding met de Geestelijke wereld helemaal word afgesloten. Gisteren had je het gevoel van wat is het mooi om in die levende verbinding te staan, en vandaag heb je het gevoel van ik voel het niet meer, het is weg. De mystici zeggen dan: de hemel is van koper. Heel vaak gebeurt het in een mensen leven dat je door zo`n fase heen moet, dat je die verbinding niet meer voelt en dat je kunt bidden tot je een ons weegt maar het niet open gaat. Het is de donkere nacht, de grote beproeving, de grote loutering van het ego. Maar dat zie je pas achteraf, en juist dan komt het er op aan, als je het niet voelen en zien kunt of je het dan toch ergens vast kunt houden, het lijntje. Ook al lijkt de hemel dan van koper en wordt de verbinding in de eerste instantie niet hersteld. Als je dat volhoudt en je hebt de moed om door de donkere nacht van je leven heen te gaan, dan zul je mogen ervaren maar nooit op jouw tijd op de tijd die er van Godswege voor staat, dat op een zeker moment wordt opgetild en dat je één wordt met God. Dat je wordt opgenomen in het Goddelijke wezen. Wat ik nu zeg is meteen de hoogste en laatste stap waar de meesten van ons nog niet aan toe zijn. Maar daar is waar het op uit mag lopen. Nogmaals, dit gaat allemaal over het gebed. Door de gebedspraktijk wordt deze weg van groei in ons wakker geroepen.

De tweede Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is in Afrika, in de Congo, plotseling om het leven gekomen, en na zijn dood vond men in zijn nalatenschap een Geestelijk dagboek, wat later is uitgegeven en ook in Nederland te krijgen is onder de titel "merkstenen"
Dat is een prachtig boek wat begint met de volgende notitie: Weet dat er een ander land is, maar ik kan de weg er naar toe niet vinden en ik weet niet hoe de kaart van dat land eruit ziet. En als je dan kijkt naar de laatste notitie, die gemaakt is vlak voordat hij omkwam, die zegt: De kaart van dat andere land bevat voor mij geen geheimen meer, ik heb de weg in dat land leren kennen, ik ben thuis in dat land.
Als je dit Geestelijk dagboek leest dan zie je dat dit leven, vanaf de eerste notitie tot de laatste dit einde, dit leven was voltooid. Maar wij als mensen zeggen: Waarom is die man zo plotseling gestorven, hij is veel te vroeg overleden. Dat is van buitenaf, maar zie je de binnenkant, dan zie je dat er een prachtige lijn was van voltooiing. Deze man beoefende op deze manier de gebedspraktijk, van stil zijn en luisteren, en ook na de stilte spreken vanuit grote bescheidenheid en wetende de kracht van de woorden. Hij vertelde ook dat hij tijdens de stilte in het gebed iets hoorde, hij zegt: ik weet niet wie of wat de vraag stelde, ik weet niet dat ze gesteld werd, ik herinnerde mij niet dat ik antwoordde, maar eens zei ik JA tegen iemand of iets . En vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is, en dat mijn leven in onderwerping een zin heeft. Vanaf dat moment heb ik geleerd niet meer om te zien of te bekommeren om de dag van morgen. Juist door die gebedspraktijk, in die momenten van stilte werd hij zich bewust: tegen iets heb ik JA gezegd, en ik weet, juist omdat ik JA gezegd heb is het leven goed en zinvol.

Wij zijn altijd in de Westerse traditie, in Nederland, opgegroeid met bid maar het Onze Vader, wees gegroet enz. Maar als je eens goed kijkt naar dat Onze Vader gebed, dan blijken daar onverhoede geheimen in te zitten.Als je de bijbeltekst erbij haalt, dan wordt er dit verteld: Dat op een gegeven dag de leerlingen van Jezus aan Hem vragen: Meester kunt U ons vertellen wat bidden is. Deze leerlingen hebben een Joodse opvoeding achter de rug en die leerde je aardig te bidden, dus eigenlijk was het een gekke vraag. Ze voelen doordat ze met Jezus omgaan dat er nog iets aan dat gebed verbonden is waar ze nog geen weet van hebben. Ze vragen dus aan Jezus: vertel ons ook nog de geheime kennis rondom het gebed. De algemene kennis weten we nu wel, hoe we moeten bidden hebben we allemaal geleerd, maar ze voelen dat er nog iets meer aan is verbonden. Als antwoordt op die vraag leert Jezus hen te bidden: Onze Vader die in de Hemelen zijt enz….Met andere woorden, in dit gebed ligt geheime kennis besloten. Het wordt nog duidelijker als je beseft dat het uit 7 beden bestaat. En overal waar je in de bijbelse teksten het getal 7 tegen komt, kun je ook meteen denken aan de 7 chakra`s De 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van een mens, dit zijn 7 trechters waardoor de kosmische energie bij ons binnenkomt, zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven, in de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het woord 'chakra' komt uit het Sanskriet en betekend wiel of werveling. Zodra het in de bijbel gaat over het getal 7, kom je altijd in aanraking met de 7 chakra's, maar dat is dus geheime kennis, alleen te begrijpen voor wie oren heeft om te horen. Jezus sprak aan het kruis de 7 kruiswoorden en voel je nu dat dit de weg was langs de 7 chakra's, en dat elk kruiswoord de werking had om het geestelijk lichaam in die betreffende chakra los te maken van het fysieke lichaam. Vanaf de onderste, de stuitchakra, tot aan de bovenste, de kruinchakra.Je ziet dan prachtige verbanden als je iets van de chakra's af weet.
Ik ga nu proberen iets van die geheime kennis die in het Onze Moeder/Vader gebed zit te laten zien.Ik zeg steeds het Onze Moeder/Vader gebed, het is in traditie alleen doorgegeven als het Onze Vader gebed, maar helaas moet ik zeggen dat die eenzijdigheid komt van de kerkelijke traditie die het moederlijke er uit geschrapt heeft. In de christelijke spirituele traditie uit de eerste eeuwen werd God een moeder en een vader genoemd. Door de kerk traditie is dit allemaal vernietigd. Het is nu in onze tijd heel erg belangrijk om beide aspecten weer te leren benoemen, het moederlijke en het vaderlijke.

Als je nu begint met die bede, Onze Vader die in de Hemelen zijt, wat gebeurt er als je dit probeert te zeggen vanuit je hart, zodra je dat uitspreekt gaat je kruinchakra helemaal openstaan en verbind je zo met de Geestelijke wereld. De kosmische energie komt zo via je kruin naar binnen en reinigt die chakra en versterkt het lichaam. Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het is nog geen bot dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat ze nog in een regelrechte verbinding staan met de Geestelijke wereld. Af en toe kunnen ze dan nog even uit hun lijfje stappen om aan de overkant te kijken. Hoe meer die fontanel dicht groeit, hoe meer ze in hun lichaam zakken en hoe moeilijker het wordt om er floep, weer even uit te floepen. Bij net gestorven mensen, voel je dat die kruinchakra gloeiend heet is, want dat is het laatste verbindingspunt, als die geestelijke lichamen zo naar buiten gaan.

Nu de tweede bede; Uw naam worde geheiligd, we komen dan uit bij de tweede chakra van boven, het voorhoofdchakra of het derde oog. De oosterlingen hebben heel vaak daar een stip op het derde oog als aanduiding van het belang van deze chakra. Oosterlingen zijn gevoelig voor het weten dat voorbij het denken ligt. Uw naam worde geheiligd, uw wezen wordt geheiligd, het gaat om het denken want daar staat het mee in verbinding. Laat mij zo zuiver mogelijk denken, zo oprecht en ontvankelijk, dat ik ook in mijn denken Uw naam, Uw wezen eerbiedig respecteer en tot zijn recht laat komen.Zodra je dat bid, dan gaat de kosmische energie die chakra reinigen en zuiveren, en vaak voel je dan ook een tinteling op die plek zo tussen je ogen. De kosmische energie, de adem Gods, gaat aan het werk en maakt jouw denken ontvankelijk. Als deze chakra goed werkt dan zul je niet meer zeggen bijvoorbeeld, dat Engelen niet bestaan omdat je het niet bewijzen kunt. Je wordt dan gevoelig, ook voor het weten, dat groter is dan ons denken, want dat is het weten van ons hart.

De derde bede; Uw Koninkrijk kome, dan komen we uit bij de keelchakra. Mensen die zich moeilijk kunnen uitspreken, dan voel je al dat die chakra slecht werkt. Deze chakra is verbonden met het woord en onze woorden kunnen twee kanten hebben. We kunnen de ander kapot maken met woorden, en je kan een ander genezen, gelukkig maken, blij maken met mijn woorden. Laat dus deze chakra zo mogen werken dat mijn woorden niet stuk maken, maar gelukkig maken. Als dat gebeurt dan wordt het Koninkrijk Gods hier op aarde geboren.

Dan daal ik af naar de vierde chakra van boven en dan kom ik bij het hart, het hartchakra. Uw wil geschiedde, de Goddelijke wil, die kun je met één woord samenvatten, LIEFDE. Dan bid ik dus: God laat deze chakra van het hart zo gereinigd mogen worden, dat er ook werkelijk een onvoorwaardelijke, universele liefde van mij uit gaat die mensen geneest. En dan geschied hier op aarde Uw wil.

De vijfde chakra van boven, de miltchakra genoemd, de milt is het symbool van vuur, en je voelt natuurlijk al dat heeft alles te maken met vertering, met verwerking. Als bij mensen deze chakra niet goed werkt, dan zie je vaak dat dit soort mensen spijsverteringsproblemen hebben. Deze chakra is verbonden met: Geef ons heden ons dagelijks brood. Het gaat in dit soort teksten vaak niet letterlijk over brood, het gaat vooral om het Geestelijke brood. Het Geestelijke brood staat voor de levenslessen die ik op mijn bordje krijg. We krijgen allemaal precies die levenslessen op ons bord die we nodig hebben. En deze bede wil dan ook zeggen: Help mij alstublieft om zo met die levenslessen die U op mijn bordje legt om te gaan opdat ik ook echt die lessen eruit haal die er in zitten. Want als ik daar niet goed mee werk, gaat het onverteerd door mij heen, dan heb ik die lessen wel gehad, maar dan heb ik er niet van geleerd wat ik er van leren moet. Dan heb ik dus geestelijke diaree. Laat de kosmische energie zo op deze chakra mogen inwerken dat ik de lessen leer uit de stof die U op mijn bord neerlegt.

Dan gaan we naar de sacrale chakra, de zesde van bovenaf. Dit chakra zit bij de geslachtsorganen en is verbonden met het water.Verbonden met: Vergeef ons onze schulden. Wanneer kan jij of ik niet vergeven? Wanneer heb je moeite om te vergeven? Dat gebeurt wanneer je verhardt. Wanneer je verhardt bent kun je nooit vergeven. Je kunt pas vergeven als je het laat gaan. Dan komen er wel eerst tranen, maar dan ga je helemaal door de tranen heen dan kan je zeggen: ja, ik vergeef het….Dan bid je: God, help mij dat deze chakra zo werkt dat wat verhardt is weer begint te stromen, dat het weer zacht wordt. Want dan kan ik een ander vergeven.

Dan gaan we naar de laatste chakra, het zevende chakra, die zit onder aan de stuit. Die is verbonden met: Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Deze stuitchakra is ook verbonden met de aarde. Bij iemand waarbij deze chakra goed werkt kun je zien dat die persoon goed met beide benen op de aarde staat en die is heel goed in het ja en het nee zeggen.In de spirituele kringen zie je dat de bovenste chakra's vaak goed ontwikkeld zijn en de ondersten wat minder. Dus jullie zullen wat meer moeite hebben met die onderste chakra's. Het is heel leuk om van je zelf door te hebben welke chakra goed werkt en welke niet. Dat geeft veel zelfinzicht. Als deze chakra goed werkt kan ik heel goed ja en nee zeggen zonder dat ik mij er iets van aantrek wat anderen er van vinden. Heel vaak houden we in ons oordeel rekening met wat "men" vindt.Dus geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar nodig. Leidt ons niet in verzoeking is een zin die voor allemaal misverstanden zorgt, de Aramese vertaling vertaald het zo: begeleid ons als wij beproefd worden, dat is wel een mooiere versie hé. Geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar we voelen dat het moet, luister goed naar je innerlijk.

Dit zijn de zeven beden met hun geheime betekenis zoals Jezus ze doorgaf aan zijn leerlingen. Als je nu voortaan dit gebed bid, doe het dan zo dat je bij elke bede even stil bent, dat je met je innerlijk naar het desbetreffende chakra gaat en gewoon even voelt.
Onze Moeder/Vader die in de hemelen zijt
En dan even stil……en even met je aandacht naar die chakra
Uw naam worde geheiligd
En dan weer even stil….
Uw koninkrijk kome
Weer even stil…. En even naar die chakra
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde
En weer even stil…
Geef ons heden ons dagelijks brood
En weer even stil….
En dan: vergeef ons onze schulden
Weer even stil…
En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Jullie weten allemaal dat we het gebed afsluiten met de woorden: Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen
Katholieken deden dat vroeger niet, tegenwoordig helaas wel. Protestanten hadden het wel altijd. Als je in de bijbeltekst kijkt in Matheus dan zie je dat dit stukje tussen haken staat. Het hoorde er oorspronkelijk niet bij, maar in de eerste Christen gemeente in de eerste twee eeuwen was het de gewoonte dat de Priester het Onze Moeder/ Vader gebed uitsprak, en dat de gemeente dan inviel met de lofprijzing: Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Dat werd zo'n vast ritme dat die lofprijzing op een gegeven moment ook in de bijbeltekst gezet is, het leek er aan vast te horen. Maar om te laten zien dat het er niet bij hoorde staat het tussen haakjes. Dat maakt het nog indrukwekkender want dan zie je dat het gebed alleen maar uit die 7 beden bestaat, dus precies die weg langs de 7 chakra's.

Bij heel veel mensen die zo met dit gebed omgingen, die vertelden me later dat ze het zo merken konden, want je voelt tijdens het gebed dat die chakra's beginnen te tintelen en dat ze gevoelig worden. Dan werkt het gebed dus als een zuiverende werking van de chakra's. Je kunt je voorstellen dat als je zo bid, je aan het einde van het gebed je je heel anders voelde dan toen je ermee begon. Heel veel mensen in onze tijd nemen dit gebed mee om het aan het eind van een meditatie te bidden, om daar de meditatie mee af te sluiten.

PAUZE

Na de pauze is er een vraag uit de zaal.

Denkend aan Prinses Juliana zo vol liefde en zo op zoektocht geweest, waar is een mens als hij/zij dement is?
Antwoordt: Als een mens dement is staat hij/zij al half buiten zijn lichaam, de stekkers zitten niet meer goed in de stopcontacten van het lichaam. De persoon is zeker niet gek want het Goddelijk ik in die ander is volledig in tact. Alleen de uiterste omhulling van het lichaam daarin kan het zich wat moeilijk uitdrukken omdat die niet meer goed is.
Demente mensen kunnen soms heel verrassende dingen zeggen als je hun taal, de taal van het beeld, kent. Want ze spreken eigenlijk de taal van kleine kinderen. Demente mensen horen op een ander niveau alles wat je zegt, dus wees je goed bewust wat je tegen ze zegt. Doordat die stekkers er niet meer goed in zitten kunnen ze niet terug communiceren, blijf dus met ze in gesprek zoals je dat ook met een ander doet. Demente mensen leven vaak heel sterk in het verleden, het is vooral het korte termijn geheugen, het NU, wat verdwijnt en beelden van vroeger die terug keren. Ze doen hier op aarde al iets wat anderen pas aan de overkant doen namelijk, je bezinnen op het geleefde leven, je bezinnen op de beelden van dat geleefde leven die naar boven komen. Het is dus een heel zinvolle fase in het leven van een mens.

Vraag: Geestelijk gehandicapten staan die dichter of verderaf van God?
Antwoordt: In principe zijn we allemaal even dicht bij God, alleen is de één zich het meer bewust dan de ander. Geestelijk gehandicapten leven vaak in een heel directe en open verbinding met de bron, ze leven ergens heel dicht bij God, want ze zijn minder afgesloten. Vaak zijn zulke mensen voor anderen opener, van let even op. Die zelfde onbevangenheid en puurheid leeft ook in jou. En wat doe jij met die puurheid? Wat doe jij met die onbevangenheid? Krijgt die nog een kans of heb je die in jezelf vermoordt.

Vraag: Als de kosmische energie via je kruin binnenkomt ben je dan wel goed geaard?
Antwoordt: De beweging van het Onze Moeder/Vader gebed is de beweging van de incarnatie om nog meer met beide voeten op de grond te komen. Maar als je de Kundalini beweging daarnaast zet, en de 7 kruiswoorden, daar wordt ook een Geestelijke weg in onthuld. De Kundalini kracht is de kracht die opkruipt vanuit de stuitchakra naar de kruinchakra. Je moet je voorstellen dat het een soort fluit is met allemaal gaatjes, en als je blaast sluit je met je vinger gaatje voor gaatje en dan dwing je de lucht gaatje voor gaatje naar boven te komen. Zo moet je het ook met de chakra's zien. Je gaat dan chakra voor chakra naar boven. Dit is het principe van wijs worden, van verlicht worden. Het is de weg vanuit de materie terug naar de Geestelijke wereld. Bij het Onze Moeder/Vader gebed gaat het net omgekeerd dan gaat het vanuit de kruin naar de stuitchakra. Je kunt eigenlijk zeggen dat die twee tradities elkaar aanvullen. Jezus helpt ons te aarden, helpt ons af te dalen van de kruinchakra naar de stuitchakra om helemaal in de aardekracht te komen en als je goed in die aardekracht staat dan mag je weer met de Kundalini kracht omhoog. Dat betekend voor ons dat iedereen zich bewust moet worden in welke beweging ben ik nu het meest betrokken?, moet ik vooral de beweging van het Onze Moeder/Vader om het incarneren me eigen te maken of zit ik al zo diep in de stof dat ik al met de Kundalini kracht aan de gang kan gaan . Het is een prachtige aanvullende beweging. Velen van ons moeten nog de moed vinden om in deze donkere wereld midden in het leven te gaan staan, en er dan dwars doorheen te kijken om te ontdekken: het is een prachtige wereld. Maar dan moet je er wel helemaal doorheen gaan, en er niet boven blijven hangen. Het leuke is dat we beide bewegingen aangereikt krijgen zodat we zelf kunnen zien welke beweging past het best bij mij.

Ter afsluiting wil ik nog zeggen dat ik hoop dat het je helpt de gebedspraktijk op jou manier in jou leven vorm te geven. Dat je al doende iets mag gaan ervaren van die Geestelijke groei die ons beloofd is wanneer we in alle eenvoud zo de gebedspraktijk beoefenen.

Verzorging verslag: Fokje Wedzinga

terug naar boven